Search

In Stock

Depo-Provera 150 mg Icke-engelska

kr295.75

köpa Depo-Provera 150 mg

köpa Depo-Provera 150 mg. Alla användare av DEPO-PROVERA 150mg icke-engelska måste ha ett negativt graviditetstest före första administrering för att undvika risken för kraftiga eller långvariga blödningar hos vissa kvinnor, läkemedlet bör användas med försiktighet under puerperiet.

Var och en av de förfyllda sprutorna innehåller 1 ml suspension innehållande 150 mg medroxiprogesteronacetat.
Hjälpämnen med känd effekt:

Metylparahydroxibensoat (E218) 1,35 mg,
Propylparahydroxibensoat (E216) 0,15 mg
Natriumklorid 3,38 mg/ml

DEPO-PROVERA 150mg icke-engelska kan också användas för korttidspreventivmedel under följande omständigheter:

För partner till män som genomgår vasektomi, för skydd tills vasektomi blir effektiv.
Hos kvinnor som vaccineras mot röda hund, för att förhindra graviditet under virusets aktivitet.
Hos kvinnor som väntar på sterilisering.

Eftersom förlust av bentäthet (BMD) kan förekomma hos kvinnor i alla åldrar som använder DMPA-injektion under lång tid (se avsnitt 4.4), en risk/nytta-bedömning, som också tar hänsyn till minskningen av BMD som inträffar under graviditet och/ eller amning, bör övervägas.
Det är av största vikt att potentiella användare ges adekvata förklaringar av produktens långsiktiga karaktär, dess möjliga biverkningar och omöjligheten att omedelbart häva effekterna av varje injektion och att alla ansträngningar görs för att säkerställa att varje patient får sådan rådgivning att hon till fullo kan förstå dessa förklaringar. Patientinformationsbroschyrer tillhandahålls av tillverkaren. Det rekommenderas att läkaren använder dessa bipacksedlar för att underlätta rådgivningen av patienten.
I överensstämmelse med god klinisk preventivpraxis bör en allmän medicinsk såväl som gynekologisk undersökning göras före administrering av DEPO-PROVERA 150mg icke-engelska och med årliga intervall därefter.

Den rekommenderade dosen är 150 mg DMPA injicerbar suspension var 3:e månad (12-13 veckor) administrerad genom intramuskulär injektion i sätes- eller deltamuskeln. Sätesmuskeln är den optimala platsen, men deltamuskeln kan användas om den är tillräckligt väl utvecklad. Den första injektionen ska ges under de första 5 dagarna efter början av en normal menstruation; inom 5 dagar efter förlossningen om du inte ammar; eller, om enbart ammar, vid eller efter 6 veckor efter förlossningen.

För andra och efterföljande injektioner, om tidsintervallet mellan IM-injektionerna är längre än 13 veckor, bör graviditet uteslutas innan nästa IM-injektion ges.

Liksom med andra hormonella preventivmedel bör man regelbundet överväga om den tidigare behandlingen har resulterat i: förstagångsmigrän eller ovanligt svår huvudvärk, synstörningar, återkommande depression, patologiska förändringar i leverfunktionstester.

 

 

Back to Top
Product has been added to your cart